Błędy mediów w jednym miejscu dodawaj, oceniaj, komentuj

Regulamin

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady, na jakich użytkownicy Internetu mogą korzystać z serwisu Monitormediow.pl - internetowego serwisu prowadzonego w domenie Monitormediow.pl.
 2. Serwis Monitormediow.pl jest platformą komunikacyjną przeznaczoną do wymiany informacji, opinii i spostrzeżeń dotyczących polskich mediów elektronicznych i tradycyjnych.
 3. Treści zamieszczane w serwisie Monitormediow.pl są dostępne dla wszystkich korzystających z Internetu, jednakże z pełnej funkcjonalności serwisu Monitormediow.pl mogą korzystać tylko zarejestrowane osoby fizyczne, które ukończyły trzynaście lat (dalej: "Użytkownicy"). Użytkownikami nie mogą być przedsiębiorcy, chyba że Spółka wyrazi na to zgodę.
 4. Serwis Monitormediow.pl udostępniając swoje zasoby systemu teleinformatycznego umożliwia przechowywanie danych przez Użytkowników. Spółka nie jest inicjatorem przekazu danych ani nie wybiera odbiorcy przekazu danych ani nie wybiera oraz nie modyfikuje informacji zawartych w przekazie.
 5. Dostęp do treści w serwisie Monitormediow.pl oraz korzystanie z jego funkcjonalności dla Użytkowników nie podlega żadnym opłatom. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności serwisu Monitormediow.pl jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową.

§ 2 Rejestracja

 1. W celu dokonania rejestracji należy podać w odpowiednim formularzu dostępnym w serwisie Monitormediow.pl co najmniej: nazwę, pod jaką Użytkownik zamierza występować w serwisie Monitormediow.pl (login), adres e-mail oraz hasło, zaakceptować niniejszy regulamin, a następnie dokonać jednorazowej aktywacji polegającej na uaktywnieniu linku przesłanego na podany adres e-mail. Rejestracja może przebiegać także w inny sposób przewidziany przez serwis Monitormediow.pl.
 2. Użytkownik uzyskuje dostęp do pełnej funkcjonalności serwisu Monitormediow.pl albo po podaniu loginu i hasła (logowanie) albo w inny sposób przewidziany przez serwis Monitormediow.pl.
 3. W wyniku rejestracji dla Użytkownika tworzone jest konto, które stanowi wydzielone dla danego Użytkownika w serwisie Monitormediow.pl strony internetowe, gdzie zbierane i prezentowane są informacje o działaniach Użytkownika w serwisie Monitormediow.pl. Użytkownik może uzupełnić te informacje o własne dane, przy czym dane te może w każdej chwili usunąć.
 4. Użytkownik ma wgląd do informacji jawnych dotyczących kont pozostałych Użytkowników.

§ 3 Funkcjonalność serwisu Monitormediow.pl

 1. Użytkownicy mogą zamieszczać w serwisie Monitormediow.pl linki do wybranych przez siebie stron internetowych wraz z odpowiednim utworzonym opisem za pomocą udostępnionych przez serwis Monitormediow.pl funkcjonalności (tzw. "Znaleziska").
 2. Każde Znalezisko umieszczane jest w prowadzonym w serwisie Monitormediow.pl katalogu przeznaczonym dla Znalezisk i przedstawiane do oceny i komentarzy innym Użytkownikom.
 3. Użytkownicy mogą oceniać dane Znalezisko oddając na nie głos negatywny -1 lub -2. Użytkownik może oddać na dane Znalezisko tylko jeden głos. Głos nie może być cofnięty. Głos negatywny może być oddany tylko przy jednoczesnym podaniu niewprowadzającego w błąd uzasadnienia. Statystyka głosów negatywnych umieszczana jest na liście przy danym Znalezisku.
 4. Użytkownicy mogą w każdej chwili skomentować dowolne Znalezisko, jak również odpowiadać na zamieszczone już komentarze.
 5. Użytkownikom może zostać udostępniona funkcja pozwalająca na komentowanie lub ocenianie innych treści zamieszczanych w serwisie Monitormediow.pl.

§ 4 Zasady korzystania z serwisu Monitormediow.pl

 1. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkowników w ramach serwisu Monitormediow.pl, a także cel tych działań, powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania, w tym za treści, jakie zamieszcza w serwisie Monitormediow.pl.
 3. Treści tworzone przez Użytkownika powinny być zredagowane w czytelny sposób, nie mieć charakteru reklamowego i nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów (w tym dobrych praktyk) oraz praw osób trzecich, w szczególności nie mogą zawierać:
  • wypowiedzi wulgarnych lub obraźliwych,
  • wypowiedzi naruszających zasady dobrego wychowania i netykiety,
  • treści propagujących przemoc bądź nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii lub konfliktów między narodami,
  • treści naruszających dobra osobiste lub prawa autorskie osób trzecich,
  • treści o charakterze pornograficznym.
 4. Niedozwolone jest zamieszczanie w serwisie Monitormediow.pl linków do stron internetowych, na których zawarte są treści, o których mowa w ustępie 3.
 5. Użytkownik poprzez umieszczenie danych, wizerunku, komentarzy lubi innych treści w serwisie Monitormediow.pl wyraża zgodę na wykorzystywanie ich przez Monitormediow.pl na potrzeby prowadzenia serwisu Monitormediow.pl oraz przez innych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku przez czas nieokreślony.
 6. Użytkownicy są zobowiązani do niedziałania w celu manipulowania treściami lub wynikami Znalezisk w serwisie Monitormediow.pl, do niespamowania serwisu Monitormediow.pl oraz do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie serwisu Monitormediow.pl i korzystanie z usług serwisu Monitormediow.pl w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników.

§ 5 Rola operatora serwisu Monitormediow.pl

 1. W ramach serwisu Monitormediow.pl udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia i miejsce na stronach internetowych serwisu Monitormediow.pl w celu umożliwienia im korzystania z jego funkcjonalności.
 2. Monitormediow.pl nie ponosi odpowiedzialności za działania, w tym treść danych Użytkowników w ramach serwisu Monitormediow.pl.
 3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane, o ile nie wie o bezprawnym charakterze tych danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
 4. W uzasadnionych przypadkach Monitormediow.pl może usunąć Znalezisko wraz ze wszystkimi komentarzami, w szczególności jeżeli umieszczenie Znaleziska w serwisie Monitormediow.pl narusza postanowienia niniejszego regulaminu.
 5. W uzasadnionych przypadkach Monitormediow.pl może usunąć lub w odpowiedni sposób zredagować treści umieszczane przez Użytkowników, w szczególności jeżeli ich zamieszczenie w serwisie Monitormediow.pl narusza postanowienia niniejszego regulaminu.
 6. Monitormediow.pl może uniemożliwić Użytkownikowi trwałe lub czasowe zalogowanie się i korzystanie z funkcjonalności serwisu Monitormediow.pl, jeżeli Użytkownik narusza postanowienia niniejszego regulaminu. W uzasadnionych przypadkach Spółka może usunąć konto takiego Użytkownika.
 7. Monitormediow.pl dokłada należytych starań w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania serwisu Monitormediow.pl, jednakże zastrzega możliwość czasowego wstrzymania pracy serwisu Monitormediow.pl ze względów technicznych lub przyczyn niezależnych od Spółki.

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Użytkownik posiada dostęp do treści swoich danych oraz ma możliwość ich poprawiania.
 2. Na wyraźne żądanie Użytkownika Monitormediow.pl usuwa jego konto. Usunięcie konta nie powoduje automatycznego usunięcia wszystkich treści, jakie Użytkownik zamieścił w serwisie Monitormediow.pl; Spółka nie usuwa w takim przypadku zamieszczonych Znalezisk, komentarzy i oddanych głosów.
 3. Dane osobowe Użytkowników nieaktywnych zostaną usunięte po ich uprzednim zawiadomieniu po upływie pięciu lat od dnia ich ostatniej aktywności w serwisie Monitormediow.pl.
 4. Monitormediow.pl zastrzega sobie możliwość modyfikacji serwisu Monitormediow.pl, jak również jego likwidację.
 5. Zapytania dotyczące funkcjonalności serwisu Monitormediow.pl można złożyć w formie elektronicznej na adres redakcja@monitormediow.pl. Zapytanie powinno zawierać imię i nazwisko oraz nazwę, pod jaką Użytkownik występuje w serwisie Monitormediow.pl. Monitormediow.pl może usunąć treści na wniosek osoby trzeciej pod warunkiem otrzymania pisemnej wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze tych treści.
 6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 23 września 2011 roku.
 7. Niniejszy regulamin może być zmieniony przez Monitormediow.pl w każdym czasie i Użytkownik wyraża na to zgodę. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Monitormediow.pl, który nie może być krótszy niż siedem dni od momentu udostępnienia w serwisie Monitormediow.pl zmienionego regulaminu. Użytkownik przy pierwszym logowaniu w serwisie Monitormediow.pl po chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach w celu wyrażenia zgody na ich zmianę. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z brakiem możliwości korzystania z konta w serwisie Monitormediow.pl.